کارتن پلاست در کشاورزی به عنوان محافظ نهال

• برای حمایت از نهال برای بهبود رشد در برابر تعمیر و نگهداری ، ماشین آلات ، اسپری علف کش ، باد ، گرما و …
• ریشه های سالم با توجه به محیط زیست داخلی پناهگاه
• کاهش 30 درصد در هزینه های مدیریت علف هرز
• رشد مناسب در همان لحظه ایجاد
• بالاتر رفتن عمر درختان
• طول عمر سر پناه وابسته به شرایط سایت و آب و هوا تغییر میکند اما به طور معمول 5 تا 7 سال می باشد.