خریدکارتن پلاست سبک به نرخ عمده

عرضه کارتن مقوایی ارزان ومناسب بانرخ عمده درکجا وچگونه انجام میشود؟برای خریدکارتن بانرخ عمده وارزان بایدچکارکنیم؟ چگونه کارتن های مقاوم وارزان راتهیه کنیم؟
کارتن پلاست ها ازجنس پروپان واکستروژن مباشد که نوعی ماده شیمیایی برای تهیه نوعی کارتن است که این نوع کارتن دربرابرحرارت،ضربه و… بسیار مقاوم هستند کارتن پلاست ها ازدوورقه موازی وعمودی ساخته شده اندومهم ترین ویژگی های ان بازیافت پذیر بودن ان اشارخ کردانواع کارتن پلاست هایی وجوددارد مانند دومیل وسه میل ومیتوان انهارا با نرخ عمده ومناسب تهیه نمود برای تهیه ان به نرخ عمده پیشنهادمیشود که از کارخانهای تولیدکننده کارتن پلاست اقدام کنید برای تهیه میتوانیدبا شمارهای زیرتماس حاصل فرمایید:
منبع: کاغذ و کارتن سازی ایران