خریدبهترین نوع کارتن پلاست اماده ارزان

برای خریدبهترین نوع کارتن پلاست باچه شمارهایی تماس بگیرید؟بهترین نوع کارتن پلاست راازکجابایدنهیه کردوبرای تهیه ان چگونه اقدام کنیم؟
کارتن پلاستهاشایدبرای برخی ها نام ناشنایی باشدولی برای اطلاع بیشترباماهمراه باشید! نوعی ازکارتن هاهسندکه ازسولفات خمیرپلمپ تهیه میگردنداین نوع ازکارتنهابسیارمقاوم بوده ودربشتری ازصنایع مورداستفاده قرارمیگیرند ازجمله: صنایع برودتی،حراراتی،ومهندسی و… این نوع ازکارتنهادارای ویژگی هایی نیزمیباشندمانند:انعطاف پذیری،ضدحرارت بودن و… که مهم ترین شاخصهای این نوع ازکارتنهااست برای خریدباشمارهای زیرتماس بگیرید:
منبع: کاغذ و کارتن سازی ایران